De kracht van het verschil!

Met trots presenteren we in het koersplan 2019-2022 'de kracht van het verschil!' onze ambities voor de komende 4 jaar, ambities voor onze scholen én ambities voor de stichting als geheel. Wij leven in een samenleving waar veranderingen en ontwikkelingen snel gaan. Dit vraagt van ons onderwijs, dat wij onze kinderen voorbereiden op deze wereld van morgen. Dit laten wij onder andere zien in onze betrokkenheid op maatschappelijke thema’s. Dit betekent ook dat wij samen leven en samen werken binnen de school en stichting als gemeenschap belangrijk vinden. Een gemeenschap, waarin verschillen ‘gewoon’ zijn en aangrijpingspunt om te leren in ontmoeting en dialoog.

‘Elke dag samen groeien’                                                  
SchOOL heeft een maatschappelijke opdracht, die wij op eigen wijze kleur geven. Hoe de leerling dit gaat merken hebben wij verwoord in een belofte aan onze kinderen:

Bij ons ben je welkom. Je wordt door ons geholpen om te ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. We geven je eigen verantwoordelijkheid voor jouw leerproces. Dat vinden we belangrijk. Onderwijs op onze scholen stimuleert tot samenwerken en delen. Want iedereen doet ertoe! We inspireren je om open te staan voor verschillen en te ontdekken hoe krachtig verschil is. 

Alle 20 scholen verschillen van elkaar. Onze scholen hebben een eigen profiel én tegelijkertijd delen de scholen deze gemeenschappelijke belofte. Wij zijn er trots op, dat er iets te kiezen valt binnen SchOOL voor ouders, kinderen én medewerkers. Naast onze maatschappelijke opdracht voor onze kinderen doen we ook een belofte aan onze circa 450 SchOOL-medewerkers: 

Bij ons ben je welkom. Je wordt bij ons gestimuleerd om een leven lang te leren. Dit doen we in een professionele dialoog waarbij we samenwerken over de muren van scholen heen en leren van experimenteren. We gaan uit van een hoog niveau van vakmanschap en geven je eigen verantwoordelijkheid voor jouw ontwikkelproces. We inspireren je om open te staan voor verschillen en laten je zien dat er iets te kiezen valt binnen onze stichting.

Waar we voor gaan: Onze ambities
Onze ambities voor de komende jaren hebben we geconcentreerd rondom 4 thema's: Innovatief onderwijs, Professionalisering, Partnerschap en Basis op orde. 

Innovatief onderwijs  
- Ons onderwijs sluit aan bij wat kinderen nodig hebben om voorbereid te zijn op de toekomst.  
- Bij SchOOL ontdekken kinderen wie ze zijn en is er ruimte voor hun ideeën.  
- Binnen SchOOL valt er wat te kiezen.  

Professionalisering  
- Wij ontwikkelen en onderhouden een hoog niveau van vakmanschap binnen de organisatie.  
- Wij leveren een bijdrage aan het oplossen van personele tekorten door het opsporen en ontwikkelen van talent binnen en buiten de organisatie.  
- De leidinggevenden binnen SchOOL maken ontwikkeling mogelijk en zijn zelf ook continu in ontwikkeling.  

Partnerschap  
- Ons partnerschap met ouders leidt tot betere leerprestaties.  
- Samen met relevante partners hebben we het onderwijs- en begeleidingsaanbod onlosmakelijk verbonden.  
- Er is een warme overdracht van voor- en vroegschool en naar het vo.  
- We hebben duurzame partnerschappen zodat we samen inspelen op een voortdurend veranderende toekomst.  

Basis duurzaam op orde  
- Al onze scholen bieden goed onderwijs.
- Wij bieden elke leerling een passende plek.  
- Wij voldoen aan de principes van Good Governance.  
SchOOL ontzorgt de scholen op de ‘harde’ bedrijfsvoerings-componenten waardoor er op de scholen meer ruimte is voor de kwaliteit van het onderwijs.  
SchOOL ondersteunt en adviseert de scholen op de ‘zachte’ bedrijfsvoerings-componenten waardoor de kwaliteit van het onderwijs toeneemt.  

Titel van het item

Tekst behorend bij het item